Arto Satosen kampanjassa mukana: Tarja Soukko

Perusterveydenhuollon kehittäminen tulevalla vaalikaudella

Terveydenhuollon kustannukset ovat merkittävin osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskuluista, suurin kulunousu on tapahtunut erikoissairaanhoidossa. Kustannukset ovat nousseet nousevat tavalla, joka uhkaa maksukykyämme, samalla terveydellinen eriarvoisuus on kasvanut. Näiden kehitysten pysäyttäminen tulee olla yksi seuraavan vaalikauden tärkeimmistä tavoitteista.

Terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoistumisen vähentymiseen vaikutetaan osaltaan sosiaalipoliittisin keinoin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tulee tehdä kansalaisen itsenäistä selviytymistä tukevia sosiaalipoliittisia päätöksiä, joilla on terveyttä tukevia vaikutuksia. Päätöksistä tärkeimpinä voisi mainita työllisyyden turvaamisen, sosiaaliturvan järkevöittämisen ja terveyspoliittisten päätösten kuten alkoholipolitiikan linjaamisen ja terveellisen ravitsemuksen valitsemisen mahdollistamisen.

SOTE uudistuksen edetessä tulee perusterveydenhuollon merkitys näkyä entistä paremmin kansalaisen lähipalveluiden turvaajana. Uudistuksessa tulee näkyä se, että perusterveydenhuolto on merkittävä yhteistyöelin ja koordinaattori ajatellen kuntalaisen palvelun sujuvuutta erikoissairaanhoitoon, tiettyihin sosiaalipalveluihin ja kunnan terveyden edistämisen velvoitteisiin nähden.

Erikoissairaanhoidon tulee tulevaisuudessa keskittyä nopeasti saavutettaviin ja teknologisesti tehokkaisiin ja vaikuttaviin potilastoimenpiteisiin ja – hoitoihin ja siirtää potilaan jälkihoitoa entistä enemmän perusterveydenhuollon ja muiden tahojen hoidettavaksi. Erinomaisena esimerkkinä hyvästä työnjaosta voidaan mainita Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toteutuva potilashotellitoiminta, jossa esimerkiksi synnyttäneet äidit siirtyvät synnytyksensä jälkeen potilashotelliin, jossa toipuminen läheisten ympäröimänä ilman sairaalaosastoja on saanut hyvää palautetta. Vastaavaa toimintaa voidaan järjestää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Tästä kustannustehokkaasta ja asiakkaalle hyvän palvelukokemuksen turvaavasta toiminnasta on hyviä esimerkkejä olemassa. Mm Hämeenkyrön terveyskeskus on saanut terveydenhuollon kustannuksiaan hallintaan vastaanottamalla potilaansa mahdollisimman nopeasti erikoissairaanhoidosta omalle vuodeosastolleen. Potilaat ja omaiset ovat olleet järjestelyyn tyytyväisiä. Perusterveydenhuollon kiinnostavuus ammattilaisten kesken on lisääntynyt, ammattilaisten osaaminen kasvanut ja kehittynyt. Työn mielekkyys on tuonut positiivista imagoa perusterveydenhuoltoon.

Perusterveydenhuollolla on myös läheinen suhde kunnan sosiaalitoimeen. Mm. vanhuspotilaiden hoidossa perusterveydenhuolto toimii merkittävänä yhteystahona kotihoitoon ja sosiaalipalveluiden järjestämiin jatkohoitopaikkoihin. Kuntien perusterveydenhuollot tuntevat alueensa palvelumahdollisuudet ja kykenevät siten parhaiten toimimaan potilaan hoidon ohjaajina. Kuntien palvelumahdollisuuksien tunnistaminen on tärkeää ja siten kunnan perusterveydenhuollolla on tärkeä osansa toimivien ja taloudellisesti kustannustehokkaiden palvelujen tuottajana sekä kuntien hyvinvoinnin terveyden edistämisen toteuttamisen tukijana.

Tulevalta kansanedustajalta Artolta odotan mm. näitä esiin nostamieni tekijöiden tunnistamista, jotta tulevan sosiaali- ja terveydenhuoltoon tehtävien päätösten osalta onnistuttaisiin mahdollisimman optimaalisella tavalla.

Tarja Soukko
Johtava hoitaja, Hämeenkyrön kaupunginvaltuuston jäsen

 

Comments are closed.