Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina sukupolvenvaihdokset sekä Tolvasen raportti poliisin ja oikeuslaitosten toimintaedellytyksistä

Arvoisa lukija!

Tämän eduskunnan toiseksi viimeisen viikon suurimpia mielenkiinnon aiheita ovat olleet seuraavalle vaalikaudelle siirtynyt sote. Tässä asiassa valmistelu siis jatkuu vaalien jälkeen. Käytännössä ei kuitenkaan lähdetä puhtaalta pöydältä, vaan aiempi työ tulee olemaan pohjana. Toivoa sopii, että tulevaan ratkaisuun sisältyy elementtejä, joilla lisätään kansalaisten valinnanmahdollisuuksia hoitopaikan valinnassa ja laadun ohella kannetaan huolta myös kustannuskehityksestä ja siten kuntien maksukyvystä.

Eduskunta käsitteli tänään myös kansalaisaloitetta ruotsin kielen opiskelusta. Kansalaisaloite hylättiin, mutta eduskunta hyväksyi lausuman, jossa selvitetään mahdollisuus alueelliseen kokeiluun.

Tämä viesti keskittyy kuitenkin kahteen tärkeään uunituoreeseen asiaan: yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseen ja Kari Tolvasen vetämään sisäisen turvallisuuden parlamenttityöryhmään, jonka loppuraportti julkaistiin tänään. Lisäksi viestistä löytyy listaus tulevista vaalitapahtumista.

Tulevat vaalitapahtumat

Kun eduskuntatyö päättyy lauantaina 14.3., niin samana päivänä käynnistyy varsinainen kampanjani. Aloitamme Sastamalasta ja Punkalaitumelta Pirkanmaan kierroksen.

La 14.3. klo 9 aukeaa vaalikahvila Vammalan torilla (suuntaan itse paikalle heti täysitunnon päätyttyä, joten olen perillä luultavasti viimeistään klo 15 aikoihin)
Su 15.3. Klo 14 Meidän Arto – Tyrwää Show 2.0 Vammalan Teatterilla. Vapaa pääsy!
Su 15.3. Klo 17 Tilaisuus Punkalaitumella yhdessä Marjatta Rasin kanssa Kahvila Myötätuulessa

Näiden lisäksi osallistun torstaina 12.3. Klo 18 Aamulehden ja Tyrvään Sanomien vaalipaneelin Sylvään auditoriossa.

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Sukupolvenvaihdosten perintöveron maksuaika kymmeneen vuoteen

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta päätti tänään tuplata yritysten sukupolvenvaihdoksissa perintöveron maksuajan. Maksuaika pitenee nykyisestä viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen. Välitön yrittäjäperheelle koituva hyöty tulee koroista. Käytännössä tämä uudistus on tärkeä erityisesti niille perheyrityksille, joilla on suuret taseet suhteessa vuotuiseen tulokseen. Näissä tapauksissa yrityksen siirtäminen seuraavalle sukupolvelle on osoittautunut käytännössä hyvin vaikeaksi. Viimeisimpänä esillä on ollut Onnisen tapaus, jossa perhe siirtyi perintöveroa pakoon Portugaliin. Pienemmässä mittakaavassa vastaavia tilanteita on ollut useita.

Kun perintövero on mahdollista jakaa kymmenelle vuodelle, niin se helpottaa huomattavasti perintöveron maksamista yrityksen maksamista osingoista. Tämä uudistus on hyvä askel eteenpäin ja käytännössä ratkaisee monia sukupolvenvaihdostilanteita. Jatkossa on kuitenkin harkittava voidaanko yritysten sukupolvenvaihdosten perintövero korvata kokonaan myyntivoittoverolla, kuten Ruotsissa tehdään.

Tolvasen raportti turvaa poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaedellytykset

Viime syksyllä eduskuntaryhmät päättivät Kokoomuksen aloitteesta perustaa parlamentaarisen työryhmän, joka linjaa tulevalle vaalikaudelle Suomen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tulevaisuutta. Poliisin, rajan ja oikeuslaitoksen toimintaedellytykset on turvattava kaikissa olosuhteissa ja myös taloudellisesti heikkoina aikoina. On erittäin tärkeää, että tästä saavutettiin kansallinen yksimielisyys. Tolvasen raportti toimii ohjenuorana seuraavalle hallitukselle riippumatta siitä ketä siinä on mukana.

Tolvasen raportti päätyy siihen, että nykyinen aleneva kehystaso ei riitä turvaamaan välttämättömiä toimintoja. Tämän vuoksi sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon toimijoille tulee palauttaa vähintään ne määrärahat, jotka vastaavat kehyspäätöksen 2015–2018 yhteydessä tehtyjä kumulatiivisia toimintamenosäästöjä vuosille 2016–2019. Tämä tarve vuoden 2019 tasolla on yhteensä 75 miljoonaa euroa tarkasteltavissa määrärahoissa, joka on arviolta noin puolet tämän vaalikauden aikana näille toimialoille osoitetuista säästöistä.

Resurssien lisäksi Tolvasen raportissa etsitään nykyistä tehokkaampia toimintatapoja, joilla voidaan tehostaa oikeusprosesseja ja muita käytäntöjä. Mitä tehokkaammin asioita tehdään, sitä enemmän resursseja on käytettävissä arjen turvallisuuden takaamiseen.

Tolvasen raportti esittää lisäksi:

 • Vuosina 2012—2015 toteutettua tehostettua harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimintaohjelmaa tulee jatkaa.
 • Toiminnan tason turvaamiseksi on suunnittelussa painopisteen oltava edelleen toimintatapojen kehittämisessä, rakenteellisten ratkaisujen tekemisessä ja säästöjen hakemisessa. Sujuvan kehittämistyön edellytysten varmistaminen edellyttää keskushallinnon rakenteiden ja toimintatapojen arviointia. Pelkillä toimintamenosäästöjen palauttamisella ja yllämainittuihin erillisiin tarkoituksiin osoitetuilla lisämäärärahoilla ei toimintaa kehyskaudella pystytä pitämään nykytasolla.

Selvitettävät ja jatkotyöstettävät asiat:

 • Kokonaisuuden hallinnan kannalta ja poliittisen ohjauksen vaikuttavuuden vahvistamiseksi olisi tarkoituksenmukaista, että kaikki sisäiseen turvallisuuteen liittyvät asiakokonaisuudet käsitellään keskitetysti sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmässä.
 • Poliisitoiminnan prosessien, toimintojen ja rakenteiden jatkuva tarkastelu mm. poliisin toimintayksiköiden sisäisten hallinto- ja tukitehtävien mahdollisten keskittämishyötyjen näkökulmasta. Tässä yhteydessä selvitetään myös poliisin ydintehtäviin kuulumattomien tehtävien siirtämistä muille (mm. päihtyneiden ja vankien kuljetus sekä tuomioistuinten vartiointi).
 • Pelastustoimen rakenteiden ja ohjausjärjestelmän kehittämistä tulee selvittää (ml. ensihoitopalvelujen tuottamisen turvaaminen) siten, että kansallisesti yhtenäinen koordinaatio paranee ja rakenteet ovat taloudelliset sekä tehokkaat. Tarkastelussa on tarkkaan arvioitava hallinnollisten sektorirajojen kokonaisvaikutusta, eikä siitä saa pois sulkea koko pelastustoimen valtiollistamista.
 • Järjestämällä PTR -toiminnot (Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos) kokonaisuudessaan yhden hallinnonalan ohjaukseen tehostetaan sekä vaikuttavuutta että tuottavuutta. Mikäli Tulli siirrettäisiin sisäministeriöön, tehostaisi se erityisesti rikostorjunnan ja rajaturvallisuuden kansallista strategista ohjausta.
 • Korkeimpien oikeuksien yhdistäminen.
 • Hallintoasioissa oikaisuvaatimusjärjestelmän ja valituslupajärjestelmän johdonmukainen kehittäminen ja laajentaminen. Sen arvioiminen, onko tulevaisuudessa hallintolainkäyttölakia syytä muuttaa siten, että valituslupasääntely olisi pääsääntö, jolloin poikkeuksista siihen säädettäisiin erikseen. Erityiskysymyksenä sen tarkastelu, tuleeko rajoittaa viranomaisten mahdollisuutta valittaa muiden viranomaisten päätöksistä.
 • Tuomioistuinmaksujen korottaminen vaarantamatta kansalaisten oikeusturvaa.
 • Tuomioistuinten kokoonpanosäännösten joustavoittaminen, mm. lautamiesjärjestelmä.
 • Hallinnollisten sanktioiden käyttöalan laajentaminen.
 • Syyttäjähaasteen ja ns. yhden kosketuksen toimintamallin laajempi käyttö.
 • Rangaistusvaatimusmenettelyn laajentaminen.

Koko raportti löytyy täältä.

Hyvää viikonloppua toivottaen,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.